BELTIMA BVBA
Kerkstraat 150
2060 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3-235 61 58
Fax: +32 (0)3-235 33 13
info@beltima.be


Informatie


Condities

Verkoopsvoorwaarden
 1. Levering
  Alle leveringen geschieden aan onderstaande voorwaarden en zonder dat de voorwaarden van de koper ons kunnen binden. Door de in ontvangstnamen van onze goederen worden onze verkoopsvoorwaarden als aangenomen beschouwd.

 2. Prijzen
  De opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en kunnen aangepast worden aan de fluctuaties van de grondstoffen.

 3. Leveringstermijn
  Opgegeven leveringstermijnen zijn benaderend en niet bindend. In geval van heirkracht of omstandigheden die ons de levering moeilijk of onmogelijk maken, kunnen wij de levertermijnen verlegen of alle lopende bestellingen gedeeltelijk of geheel vernietigen van de levering.

 4. Klachten
  Elke klacht betreffende de op de factuur voorkomende goederen dient per aangetekend schrijven te worden betekend binnen de acht dagen na het ontvangen van de factuur. Geleverde goederen kunnen niet worden teruggenomen zonder ons voorafgaand akkoord.

 5. Transport
  Verzendingen geschieden voor rekening en op risico van de besteller, zelfs indien de levering franco geschiedt. Vervoerskosten zijn ten laste van de koper tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 6. Betalingvoorwaarden
  Onze rekeningen zijn netto contant betaalbaar. De koper is niet gemachtigd, om welke reden ook, bedragen, af te trekken. In geval van niet betaling zal er automatisch een interest van 18% per jaar aangebracht worden en een strafbeding van 20% met een minimum van € 50 zal in rekening gebracht worden zonder voorafgaande maning. De kosten van betaling en invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke zijn voor rekening van de afnemer. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun incassering definitive.

 7. Eigendomsrecht
  De geleverde koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot volledige vervulling van alle huidige en toekomstige verplichtingen van de koper te onzen opzichte. Indien de koper andere goederen met onze goederen verenigt of verwerkt, dan ontstaat voor ons een mede-eigendomsrecht op het nieuwe product in verhouding tot de waarde van onze daarin verwerkte goederen. Bij tenietgaan van de koopwaar ingevolge overmacht of toeval is de koper echter tot betaling van de prijs gehouden.

 8. Rechtsbevoegdheid
  Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
 
Website gemaakt door: DDC